Reset Password

Vaši rezultati pretrage
4. srpnja 2024.

Natječaj za prodaju dugotrajne imovine i sitnog inventara

Turistička zajednica grada Slunja provodi postupak prodaje sljedećeg sitnog inventara i dugotrajne imovine:

 

Red. broj Inven. broj Naziv osnovnog sredstva Količina Početna vrijednost (bez PDV-a)

Dugograjna imovina
1. 1016 Klima Haier 1 1,00
2. 1026 Namještaj Furniturel 1 1,00
3. 1015 Montažna pokretna drvena kućica 1 388,00
4. 1025 Stolica uredska 1 1,00
5. 1019 Klima Haier 1 1,00
6. 31 Conte radni stol s elementima 1 33,00
7. 40 Ormar 1 155,00
ukupno 580,00
Sitni inventar
8. 1061 Vatrogasni aparat 1 47,00
ukupno 47,00
TOTAL 627,00

 

 

te je u tu svrhu objavljen javni natječaj na Oglasnoj ploči Turističke zajednice grada Slunja  i web stranici 04.07.2024. godine.

 

 

PODACI O PRODAVATELJU

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

Ulica braće Radić 7, 47240 Slunj

OIB: 08056184206

tel.: 385 (47) 777 630, mob: 385 (98) 460 645

internetska adresa: https://slunj-rastoke.hr/

e-mail: info@slunj-rastoke.hr

kontakt osoba: Jasmina Mrkonja, mob: 098/460 645

 

NAČIN I UVJETI PRODAJE

 

Imovina se prodaje sistemom zatvorenih ponuda u stanju “viđeno-kupljeno”. Imovina se prodaje isključivo u cijelosti (sitni inventar i dugotrajna imovina) i nema prodaje pojedinačnih artikala.

Pregled imovine moguć je svaki radni dan u vremenu od 9:00 do 14:00 sati za vrijeme trajanja natječaja, uz obveznu prethodnu najavu, najmanje dan ranije, na telefon 098/460 645.

 

 

 

 

 

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom uz

uvjet da predmetna ponuda ispunjava sve uvjete natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu prodajnu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja je prva zaprimljena.

Ukoliko ponuditelj čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, ne zaključi ugovor o prodaji niti u roku od 5 dana, računajući od dana primitka poziva na potpis Ugovora, smatrat će se da je odustao od kupnje te će se ugovor zaključiti s ponuditeljem čija je ponuda sljedeća najpovoljnija.

Primopredaja imovine izvršit će se tek po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti.

Turistička zajednica grada Slunja je u sustavu PDV-a. Prilikom izdavanja računa, s ponuditeljem s kojim se sklopi ugovor, zaračunati će se 25% PDV-a na ukupno ponuđenu cijenu.

 

 

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  1. Popunjen obrazac ponude u kojem će ponuđena cijena jasno biti iskazana brojkama i slovima

Ukoliko ponuda ne sadrži prethodno navedene elemenate, smatrat će se nepotpunom i neće biti razmatrana.

 

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu Turistička zajednica grada Slunja, Ulica braće Radić 7, 47240 Slunj uz naznaku: „Ponuda za kupnju imovine  – ne otvaraj“. Na stražnjoj strani omotnice moraju biti navedeni osobni podaci ponuditelja (ime, prezime i adresa).

 

Rok za dostavu ponuda, bez obzira na način dostave, je  09. srpanj, 2024. godine, do 14:00 sati, kada će do tada zaprimljene ponude biti javno otvorene.

 

OTVARANJE PONUDA

Otvaranju ponude može prisustvovati sam ponuditelj ili ovlašteni predstavnik ponuditelja (ukoliko je riječ o pravnoj osobi). Osoba koja želi prisustvovati otvaranju ponuda mora sa sobom imati identifikacijski dokument.

 

RAZMATRANJE PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI

Ponude razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo koje je imenovalo Turističko vijeće.

Troškove vezane uz ovjere ugovora, registracije, ishođenja potrebnih dokumenata i sve ostale izdatke vezane uz prijenos sitnog inventara i dugotrajne imovine, snosi kupac.

Turistička zajednica grada Slunja zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuđača bez obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

 

Natječaj za prodaju

Obrazac ponude

Category: Novosti
Share