Reset Password

Vaši rezultati pretrage
7. ožujka 2023.

Natječaj za posao – stručni suradnik za stručne i administrativne poslove

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 52/2019, 42/20), članka 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022), članka 40. Statuta Turističke zajednice Grada Slunja i Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Slunja direktorica Turističke zajednice Grada Slunja  raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto stručni suradnik za stručne i administrativne poslove – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme ( m/ž )

s probnim periodom od 6 mjeseci

 

Opis poslova za radno mjesto stručni suradnik za stručne i administrativne poslove:

 • obavlja stručne poslove za stručnu službu turističke zajednice koje mu povjeri direktor,
 • obavlja stručne i administrativne poslove,
 • sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,
 • sudjeluje na sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća u svojstvu zapisničara,
 • sudjeluje u pripremama materijala za sjednice Skupštine i Turističkog vijeća,
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora Zajednice.

Stručni uvjeti:

 1. završena srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju
 2. najmanje jedna godina dana radnog iskustva
 3. aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika
 4. poznavanje rada na računalu

Poželjna znanja i kompetencije:

 • poznavanje turističke ponude Grada Slunja;
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • dobro poznavanje još jednog svjetskog jezika u govoru i pismu;
 • napredno korištenje MS Office paketa i aktualnih programskih rješenja slične namjene;
 • poznavanje internetskih tehnologija i digitalnog marketinga;
 • komunikativnost, inovativnost, sklonost timskom radu;
 • položen vozački ispit B kategorija s iskustvom u vožnji

 

Upute za prijavu:

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj treba sadržavati najmanje: ime i prezime, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu kandidata/kinje, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, popis priloga i dokaza dostavljenih uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata/kinje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti:

 1.  Životopis
 2. Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 3. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome ili potvrde, odnosno uvjerenja srednjoškolske ili visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
 4. Dokaz o traženom radnom iskustvu ( preslika radne knjižice/elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu)
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu);
 6. Dokaz poznavanju svjetskog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa,)
 7. Dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu.)

Gore navedene isprave prilažu se u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat dužan je nakon izbora priložiti originale traženih dokumenata.

Prijaviti se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

 

Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava, s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, je najkasnije 17. ožujak 2023. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Slunja dana 07. ožujka 2023. i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – za natječaj“ na adresu: Turistička zajednica Grada Slunja, Braće Radić 7, 47 240 Slunj u roku od deset (10) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stanicama Turističke zajednice grada Slunja, odnosno do 17. ožujka 2023. do 15 sati. Ponude koje pristignu dana 17. ožujka 2023. godine nakon 15:00 sati smatraju se zakašnjelima.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom ili telefonom u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata.

 

Napomene:

 • S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, održat će se razgovor putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti. O terminu usmenog razgovora, kandidati će biti obaviješteni najmanje dva (2) dana prije održavanja razgovora telefonskim putem ili putem elektronske pošte navedene u prijavi.
 • Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji dan natječajnog roka. Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se osobe koje ne podnesu uredne, potpune i pravodobne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće smatrati kandidatima/kinjama prijavljenima na natječaj.
 • Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati/kinje su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 • Turistička zajednica grada Slunj zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata za radno mjesto po raspisanom natječaju te poništiti Javni natječaj, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 • Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme predviđen je probni period rada od 6 mjeseca.

 

Slunj, 07. ožujak 2023.

                                                                            Direktorica Turističke zajednice grada Slunja

                                                                             Jasmina Mrkonja

Category: Novosti
Share